CAO Metaal en Techniek nieuws 2017 º Staalfederatie

CAO Metaal en Techniek nieuws 2017
Vrijdag, 21 april 2017

CAO nieuws actueel 2017

21-04 Overeenstemming over een nieuwe CAO

In de nacht van 20 naar 21 april is overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf voor meer dan twee jaar. Na langdurige onderhandelingen en moeizame momenten in het overleg heeft Metaalunie afspraken gemaakt over salarissen, aantrekkelijkheid van de bedrijfstak, de positie van ouderen en de instroom van jongeren in de sector.

De CAO kent een looptijd van 25 maanden - tot 1 juni 2019 - zodat er voor een langere periode arbeidsrust en zekerheid in de bedrijfstak is. Er is een aantal loonsverhogingen afgesproken:

per 1 augustus 2017: 1,75%
per 1 januari 2018: 0,35%
per 1 juli 2018: 1,75%, en
per 1 januari 2019: 0,31%

Tijdens de onderhandelingen is veel aandacht besteed aan de inzetbaarheid van ouderen en de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak voor jongeren. Dit heeft geleid tot een afspraak over een generatiepact, waarbij ouderen op verzoek minder kunnen gaan werken om gezond en productief hun pensioen te kunnen halen. Deze afspraken zijn op basis van vrijwilligheid voor werkgever en werknemer en worden als pilot gedurende de looptijd van de CAO uitgevoerd. Hierbij zijn de mogelijkheden voor demotie verruimd. Daarnaast zal er nog meer aandacht worden besteed aan de instroom voor jongeren en het behouden van ingestroomde jongeren.

Als gevolg van de wijziging van het wettelijk minimumloon worden de jeugdtabellen hierop aangepast. Daarnaast wordt er een commissie ingesteld om eventuele verdere aanpassing van de tabellen te onderzoeken.

Als laatste is ook afgesproken dat de inspanningen om de CAO toegankelijker te maken worden voortgezet, waarbij de leesbaarheid en digitale ontsluiting kernpunten zijn.

De volledige afspraken staan op de Metaalunie website onder het kopje CAO 2017. In de bijage de circulaire inzake het principeakkoord met protocol.

13-04 Vierde dag CAO-overleg: overeenstemming nog niet in zicht

De onderhandelingen over de CAO Metaalbewerking zijn op 12 april 2017 voortgezet. De vierde onderhandelingsdag kwam moeizaam op gang. Het overleg heeft partijen nog niet dichter bij elkaar gebracht.

Naar aanleiding van het pleidooi in de Telegraaf van Metaalunievoorzitter Fried Kaanen, samen met de andere industriebranches, voor een beter functionerend ontslagrecht, is uitgebreid gediscussieerd hoe dit zich verhoudt tot de onderhandelingen over een nieuwe CAO. Het pleidooi van werkgevers is er op gericht om de ‘vliegangst’ om vast personeel aan te nemen, weg te nemen. Na stevige discussie is besloten de onderhandelingen voort te zetten.

Allereerst is gesproken over het voorstel van werkgevers voor aanpassing van de jeugdtabellen. In deze voorstellen wordt de door de overheid vastgestelde aanpassing van de minimum jeugdlonen gecombineerd met een modernere indeling van de onderwijskwalificaties. Als reactie op het voorstel van werkgevers hebben de vakbonden een concreet tegenvoorstel neergelegd. Werkgevers gaan de effecten van deze voorstellen doorrekenen en komen daar later op terug.

Werkgevers houden vast aan de voorstellen om de regelingen voor oudere medewerkers aan te passen. De voorstellen van de vakbonden over arbeidstijden en beperking van flex zijn als onverantwoord en te duur benoemd. De vakbonden willen op dat punt niet wijken.

Partijen zijn zonder vooruitgang te hebben geboekt uit elkaar gegaan. Het overleg wordt op 20 april 2017 voortgezet.

30-03 Ouderen en jongeren onder de aandacht

Op de derde onderhandelingsdag, 29 maart jl. zijn de bonden gekomen met een concreet voorstel over het generatiepact. Dit houdt in dat oudere werknemers – vanaf 60 jaar – met instemming van de werkgever vrijwillig minder kunnen werken, waarbij de bonden vinden dat het salaris van de werknemer 20% wordt aangevuld, terwijl de pensioenopbouw voor 100% wordt voortgezet. Werkgevers hebben kritische kanttekeningen geplaatst bij de kosten en de praktische uitvoerbaarheid.

Werkgevers willen in het kader van het generatiepact met de bonden juist ook praten over de ouderenregelingen (seniorendagen, aangepast salaris voor ouderen en ploegendienst).
Werkgevers hebben een nieuwe jeugdloontabel voorgesteld. Dit om de tabel aantrekkelijker te maken voor geschoolde jeugd. Voorgesteld is een extra tabel voor MBO-4 in te voeren en de tabellonen voor vakdiploma en voortgezet vakdiploma met 1% te verhogen. Daarnaast willen de werkgevers de tabellen up to date maken aan de huidige MBO-niveaus.
Verder hebben werkgevers voorgesteld om ten behoeve van duurzame inzetbaarheid 3 miljoen euro beschikbaar te stellen. Voorts willen de werkgevers het scholingsproject met vouchers continueren.
Aangezien de vakbonden tijd nodig hebben om de voorgestelde tabellen te bestuderen en de lopende discussies over het generatiepact, hebben de cao-partijen afgesproken de geplande reservedatum te gebruiken.
Omdat nog onvoldoende duidelijk is hoe het totaalpakket eruit gaat zien, hebben werkgevers nog geen loonbod kunnen doen.
De onderhandelingen worden op 12 april a.s. voortgezet.

15-03 Tweede onderhandelingsdag CAO in het teken van generatiepact

Werkgevers en vakbonden hebben tijdens de tweede onderhandelingsronde op 15 maart over de CAO’s Metaal en Techniek, waaronder de CAO voor het Metaalbewerkingsbedrijf, hun standpunten besproken. De vakbonden hebben een enquête gepresenteerd over een generatiepact, waarbij ouderen minder gaan werken en jongeren in de plaats kunnen komen.

Vakbonden doen een oproep aan werkgevers om dit idee van een pact nader te verkennen. Werkgevers hebben voorgesteld om de seniorenstaffel per 1 januari 2018 met een jaar op te schuiven, zodat de staffel begint op 54 jaar en eindigt op 66 jaar. Verder stelden de werkgevers voor om bij werknemers ouder dan 55 jaar die in een lagere functie gaan werken, het loon aan te passen.

Daarnaast willen werkgevers het mogelijk maken, dat werknemers tot vijf jaar voor de AOW datum in ploegendienst kunnen blijven werken. Vakbonden reageerden sceptisch. Partijen hebben afgesproken het idee van een generatiepact in een breder verband nader te bezien.

De onderhandelingen worden voortgezet op 29 maart.

Bron: website Koninklijke Metaalunie

Bijbehorende afbeeldingen

Bijbehorende documenten

21-04 17002  circulaire principe akkoord CAO MTB dd 21-4-2017  21-04 17002 circulaire principe akkoord CAO MTB dd 21-4-2017 (87.16 KB)
21-04 Protocol Metaalbewerkingsbedrijf 2017-2019 def  21-04 Protocol Metaalbewerkingsbedrijf 2017-2019 def (61.83 KB)