Koninklijke Metaalunie Nieuws Q4 º Staalfederatie

Koninklijke Metaalunie Nieuws Q4
Maandag, 18 december 2017

21-12 Handhaving CE-markering 1090-1 opgeschort

Het gaat hierbij om bedrijven, die constructies leveren die onder EN1090-1 zouden moeten vallen maar die naast de productie van de onderdelen ook de verantwoordelijkheid hebben die onderdelen op de bouwplaats te monteren (of onder regie staalbouwer laten monteren). Met andere woorden bedrijven die de gedeeltelijke of complete constructie onder hun verantwoordelijkheid neerzetten.

Directe aanleiding is een klein onderzoek van Metaalunie naar de handhavingspraktijk in Duitsland, België en Frankrijk. “We hebben verschillen in handhaving geconstateerd en vervolgens het verantwoordelijke ministerie hierover vragen gesteld”, zegt Peter van der Mars, beleidssecretaris Metaalunie. “Na lang aandringen komt het antwoord kort gezegd hier op neer; ‘we weten niet wat de regels zijn dus kunnen we ze ook niet handhaven’. Metaalunie heeft in reactie hierop contact opgenomen met de Europese Commissie en het Europees Parlement. Dit is voor Metaalunie een onacceptabele situatie. Wij hebben een aantal verduidelijkende vragen gesteld aan de Inspectie. We kunnen echter niet langer wachten met de markt te informeren.”

De brief van de Minister is op te vragen bij het Staalfederatie secretariaat.

Tekst Persbericht
Na door Metaalunie aangetoonde handhavingsverschillen: Handhaving CE markering EN1090-1 staalconstructies tijdelijk gestaakt
Naar aanleiding van vragen van Koninklijke Metaalunie naar de handhavingspraktijk in verschillende Europese landen, heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, besloten de handhaving bij fabrikanten die een gemonteerde constructieve staalconstructie leveren als onderdeel van een gebouw of bouwwerk en waarbij de fabricage in de fabriek en de montage op de bouwplaats beiden worden uitgevoerd door de fabrikant op te schorten. ILT heeft dit in een recent aan Metaalunie verstuurde brief gemeld.

Directe aanleiding is een klein onderzoek van Metaalunie naar de handhavingspraktijk in Duitsland, België en Frankrijk. “We hebben verschillen in handhaving geconstateerd en vervolgens het verantwoordelijke ministerie hierover vragen gesteld”, zegt Peter van der Mars, beleidssecretaris Metaalunie. “Na lang aandringen komt het antwoord kort gezegd hier op neer; ‘we weten niet wat de regels zijn dus kunnen we ze ook niet handhaven’. Metaalunie heeft in reactie hierop contact opgenomen met de Europese Commissie en het Europees Parlement. Dit is voor Metaalunie een onacceptabele situatie. Wij hebben een aantal verduidelijkende vragen gesteld aan de Inspectie. We kunnen echter niet langer wachten met de markt te informeren.”

ILT heeft Metaalunie laten weten dat men getracht heeft in Europa antwoorden te krijgen op de vragen die hierover zijn gesteld maar dat hieruit geen eensluidende antwoorden af te leiden zijn. Van der Mars: “Daarop heeft ILT besloten dat er op dit moment onvoldoende basis is om handhavend op te treden en zal totdat er in Europa een helder standpunt wordt ingenomen de handhaving wordt opgeschort bij fabrikanten die een gemonteerde constructieve staalconstructie leveren als onderdeel van een gebouw of bouwwerk en waarbij de fabricage in de fabriek en de montage op de bouwplaats beiden worden uitgevoerd door de fabrikant.” Volgens Van der Mars betekent dit niet dat de norm is teruggetrokken, maar ILT slechts geeft aangegeven in bovenstaande situaties voorlopig niet te zullen handhaven. “Dat de handhaving is opgeschort, betekent niet dat deze niet kan worden hervat. Metaalunie raadt bedrijven aan om zich te blijven voorbereiden op inspecties en controles op naleving van de CPR zoals ze gewend zijn”, aldus Van der Mars. “Voor ons is de brief aanleiding om additionele vragen te stellen aan het ministerie en de ILT. Vooral over hoe men een eventuele herstart van de handhaving gaat communiceren en organiseren, maar ook of bedrijven en wat bedrijven uit de grensregio hiervan gaan merken en bedrijven uit andere landen die hier willen leveren.”

Van der Mars vindt het een kwalijke zaak dat door de opschorting in de verhouding tussen bedrijven en opdrachtgever nu enige mist is ontstaan over waar de te leveren constructie aan moet voldoen. “Het is raadzaam om hierover specifiek aandacht te vragen bij het vaststellen van de leveringsovereenkomst. Als zelfs de overheid niet weet aan welke regels wij ons moeten houden dan is het in de relatie met een klant ten zeerste aan te raden om daarover heldere afspraken te maken.”

08-12 Digitale checklists helpen MKB-metaal AVG-proof te worden

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening die regelt hoe bedrijven met persoonsgegevens moeten omgaan. Deze verordening vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Alle bedrijven die persoonsgegevens verzamelen en gebruiken moeten aan deze verordening voldoen. Om bedrijven hierbij te helpen, heeft Koninklijke Metaalunie een aantal hulpmiddelen ontwikkeld, waaronder digitale checklists. Vandaag is de eerste verschenen.
“Deze eerste checklist staat vooral in het teken van de klant- en leveranciersadministratie: oftewel de verkoop- en inkoopadministratie. Daarnaast komen er in de eerste checklist verplichtingen uit de AVG van meer algemene aard aan bod”, zegt Heleen Grootendorst, Bedrijfsjuridisch adviseur Metaalunie. Volgens Grootendorst is deze checklist voor bedrijven het eerste hulpmiddel dat hen echt helpt bij het voldoen aan de AVG: “Veel bedrijven en organisaties worstelen met de vaak weinig concrete materie van de AVG. Metaalunie is uitgegaan van wat bedrijven er nu eigenlijk in de dagelijkse bedrijfsvoering mee moeten. We hebben de verordening uiteengerafeld en een checklist gemaakt die leden op een praktische en laagdrempelige wijze helpt aan de nieuwe privacyregels te voldoen. Wil een bedrijf zich verdiepen in de achterliggende materie dan kan dat, maar het hoeft niet. Dit en het feit dat er per soort verwerking van persoonsgegevens verschillende checklists worden aangeboden, die ook in digitale vorm beschikbaar zijn voor de leden van Metaalunie, maken deze serie checklists overzichtelijk, praktisch en waardevol.”

Er komt nog een digitale checklist. Die staat in het teken van de personeels- en loonadministratie en wordt begin februari 2018 beschikbaar gesteld. In maart 2018 verschijnt de checklist voor overige verwerkingen. In iedere checklist is concreet omschreven wat een bedrijf, dat voldoet aan een door ons opgesteld profiel van de gemiddelde mkb’er, te doen staat. Er zijn toelichtingen voor Metaalunieleden die meer over bepaalde onderwerpen willen weten en er zijn de benodigde voorbeeldteksten, zoals een privacyverklaring of een verwerkersovereenkomst.

08-12 De districtswinnaars van de Metaalunie Smart Manufacturing Award zijn bekend

De jury, onder leiding van Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland, heeft op 8 december jl. uit alle inzendingen negen districtswinnaars gekozen. Alle districtswinnaars gaan automatisch ook door naar de landelijke finale op 7 maart 2018.

29-11 Geen contributieverhoging

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de Bondsraad, het hoogste orgaan van Koninklijke Metaalunie, is afgesproken in 2018 de contributietabel niet te verhogen. Vier jaar geleden werd hiertoe ook al besloten, al was er toen een andere beweegreden, namelijk de economische crisis. “We hebben de begroting op orde zonder dat daar een contributieverhoging voor nodig is”, licht Bert Jaarsma, directeur organisatie van Metaalunie het gelijk blijven van de contributietabel toe.

Bijgaand persbericht is zojuist verzonden aan de vakpers en staat op de site van Metaalunie.

27-11 Koninklijke Metaalunie in Telegraaf

Leven Lang Ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid van werknemers heeft grote politieke aandacht. Ook in het regeerakkoord Rutte III is opgenomen dat hiervoor stappen gezet moeten worden, onder andere door een persoonlijk ontwikkelbudget voor elke werknemer. Er staat dat de positie van de O+O-fondsen hierbij moet worden betrokken. Wat Koninklijke Metaalunie betreft betekent dit dat dergelijke persoonlijke ontwikkelbudgetten aanvullend zijn op hetgeen  het voor mkb-metaal via OOM wordt afgesproken. Het systeem dat in onze sector voor scholing wordt gehanteerd werkt goed, omdat we op deze manier veel mensen kunnen scholen, jaarlijks 30.000 van de 145.000 medewerkers en 10.000 jongeren die opgeleid worden en wordt er gewerkt aan een goede leercultuur. Daarnaast leveren werkgevers ook los van de OOM werkgevers een forse (financiële) bijdrage aan scholing. Natuurlijk zijn er ook wensen, onder andere een goed aanbod van opleidingen en cursussen voor werkenden en nog meer gebruik van de faciliteiten om te scholen. Dat is ook de strekking van onze bijdrage aan het Telegraafartikel.

Wat betreft de andere delen van het Telegraafartikel, herkennen we wel dat het niet in alle sectoren in Nederland goed geregeld is. Dat werknemers als ze eigen budget en verantwoordelijkheid hebben zelf een opleiding gaan doen, zoals de directeur van NRTO (branchevereniging van particuliere opleiders) betoogt, herkennen en delen we niet. In sectoren waar daar ervaring mee is opgedaan, zoals Onderhoud NL en de Bouw, heeft dat niet tot meer opleidingen geleid. Keuze voor opleidingen begint, in het gros van de gevallen, met een goede dialoog tussen werkgever en werknemer. Metaalunie stimuleert dat onder andere door het programma Duurzame Inzetbaarheid, waarvan fase II een dezer dagen van start gaat.

17-10 Reactie Metaalunie op regeerakkoord

08-09 Nieuwe privacywet heeft ook impact op MKB-bedrijven

Bron: Metaalunie Nieuws d.d. 8 september 2017

Vanaf 25 mei 2018 is in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG') van toepassing. Deze Europese verordening geeft allerlei regels voor de manier waarop u met persoonsgegevens moet omgaan. Door de komst van de AVG zal de Wet Bescherming Persoonsgegevens verdwijnen.

Niet alles verandert door de AVG. Er moet immers al worden voldaan aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hoeveel impact de AVG heeft, hangt in ieder geval af van de wijze waarop nu met de privacy wordt omgegaan. Voor veel mkb’ers lijkt dit echter een onderbelicht onderwerp te zijn, waardoor toepassing van de AVG meer voeten in de aarde zal hebben. Wat wel vaststaat, is dat de AVG strenger is dan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De personen van wie gegevens worden verwerkt krijgen namelijk meer rechten en bedrijven die persoonsgegevens verwerken meer verantwoordelijkheid.

Op dit moment brengt Koninklijke Metaalunie in kaart wat nu precies de impact van deze verordening is bij de lid-bedrijven en hoe deze kunnen voldoen aan de AVG. Metaalunie neemt daarbij verwerkingen onder de loep uit de meest voorkomende administratieve onderdelen van een gemiddeld lid-bedrijf (bijvoorbeeld de personeels- en klantenadministratie). Staalfederatie Nederland volgt dit proces op de voet zodat zij ook haar leden zorgvuldig kan informeren.

Meer weten over de AVG? Kijk dan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bijbehorende afbeeldingen

Bijbehorende documenten

27-11 Telegraaf Scholingsgeld ligt op de plank  27-11 Telegraaf Scholingsgeld ligt op de plank (2.55 MB)
17-10 metaal (W) iv regeerakkoord v2  17-10 metaal (W) iv regeerakkoord v2 (964.23 KB)
03-11 Nieuwsbrief ziekteverzuim  03-11 Nieuwsbrief ziekteverzuim (1.95 MB)