Koninklijke Staalfederatie º Staalfederatie

Koninklijke Staalfederatie
Maandag, 30 november 2020

26-11 Cees de Graaf geeft het stokje over aan Arthur Janssen 

Tijdens de Algemene vergadering van 26 november 2020 is Cees de Graaf teruggetreden als bestuurslid van de Koninklijke Staalfederatie en heeft Arthur Janssen het stokje van Cees overgenomen. Arthur neemt zitting in het bestuur als voorzitter van het cluster bouw. 

Vanwege de beperkende maatregelen werd de Algemene vergadering op hybride wijze georganiseerd. Bestuur en bureau waren fysiek bijeen en de leden namen via MS Teams deel aan de vergadering. Helaas was het niet mogelijk dat Cees de Graaf ook live aanwezig was en ontving om die reden de bos bloemen thuis. 
Foto: corona proof overhandiging van de bloemen aan Arthur Jansen 

Koninklijke Staalfederatie is trots op een vruchtbare samenwerking met NVTB en HIBIN

Staalfederatie is samen met FME, Metaalunie en SNS aangesloten bij het Nederlandse Verbond Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB). HIBIN is de verenging van bouwmaterialen handelaren.
NVTB en HIBIN gaan de handen ineen slaan om de digitalisering sneller op weg te helpen in het kader van Traceable Bouwen, DigidealGO Go en de Wet Kwaliteits Borging die op 1 januari 2022 ingaat.

Bijgevoegd de resultaten van de twee onderzoeken die door USP in opdracht van Hibin zijn uitgevoerd, met dank aan de heer Peter van Heijgen, directeur HIBIN. Mocht u het gevoel hebben dat digitalisering ver van uw bed is, dan adviseert de heer Greve u toch dringend onderstaande stukken te lezen.

Rapportage Classificatie fabrikanten bouw
Rapportage Digitalisering en standaardisatie van productinformatie

Conclusie:
Met name de handel vraagt om classificatie.
Gemiddeld 45% is al bezig met classificeren. Verder heeft een net iets kleinere groep een PIM geïmplementeerd en ook zijn vele bedrijven met voorbereidende maatregelen bezig.

ETIM is verreweg de belangrijkste standaard.
Hoewel de Staalfederatie het classificatietraject achter zich heeft liggen, is er nog een heleboel te doen om de boot niet te missen. Communicatiestandaarden bijvoorbeeld. Staalfederatie denkt nog voorop te liggen in dit traject, maar kan nu niet achterover leunen, omdat alle bouwmaterialen gas gaan geven.
Collectief.

Het cluster Bouw van de Staalfederatie heeft vier jaar de financiële support gegeven om digi(s)talisering op de rit te zetten.
Het project wordt nu op verenigingsniveau voortgezet om de kansen te benutten, die het voor de keten gaat bieden.

En mochten de leden, die niet rechtsreeks leveren aan de bouw, denken dat ze zich geen zorgen hoeven te maken, dan kan de heer Greve melden dat soortgelijke initiatieven worden genomen voor de industrie. Er is zelfs een aantal industriesectoren waar de bouw een voorbeeld aan kan nemen.

Nog een zeer gunstige ontwikkeling: op Europees niveau wordt hard gewerkt aan de implementatie van de CO2 footprint in de CE markering waardoor staal en metaal er nog gunstiger voor komen te staan.

De heer Greve kan in zijn rol als voorzitter van de werkgroep digitalisering van het NVTB vaststellen dat iedereen op scherp staat en dat samenwerking juist nu zal moeten leiden tot succes.

Voor meer informatie: R.F. Greve, branchemanager (r.greve@staalfederatie.nl / 06 - 51 50 65 00)


30-09 Spoedwet digitale ALV verlengd

Woensdag 30 september 2020 is het besluit met betrekking tot de verlenging van de Tijdelijke wet Covid-19 gepubliceerd in het Staatsblad. Hiermee is de spoedwet digitale ALV formeel verlengd tot 1 december 2020. Aangezien alle partijen behoefte hebben aan helderheid wat betreft de verlenging van de spoedwet is besloten na 1 december het uitgangspunt te hanteren dat de spoedwet wordt “verlengd, tenzij”. Dit uitgangspunt van ‘verlenging, tenzij’ komt tegemoet aan de wens van alle partijen om voor de wat verdere toekomst duidelijkheid te geven, al blijft de verlenging formeel wel 2 maanden. Dat betekent dat een tijdelijke voorziening slechts vervalt indien dat ten minste 2 maanden van te voren is aangekondigd. Dat zal dan ingaan na 1 december 2020.


PERSBERICHT Staalfederatie ontvangt predicaat Koninklijk

Nieuwegein, 20 mei 2019

De dit jaar 100 jaar bestaande Staalfederatie Nederland heeft het predicaat Koninklijk gekregen. De bij het predicaat behorende oorkonde werd tijdens de viering van het 100-jarig bestaan aan de voorzitter van de Koninklijke Staalfederatie, de heer Hans Hilbrands, overhandigd door commissaris van de Koning van de provincie Utrecht mr. J.H. Oosters. Met het Koninklijk predicaat wordt het belang van de Koninklijke Staalfederatie Nederland en haar leden onderkend.

Groepsfoto 100 jaar Staalfederatie

De Staalfederatie Nederland is een gemotiveerde vereniging waarin veel nieuwe ideeën ontstaan die nationaal en internationaal weerklank vinden. De Staalfederatie is vaak in daden, maar ook als medefinancier, betrokken bij relevante projecten die de processen in de bouw en de industrie bevorderen.

Hoewel de Staalfederatie een relatief kleine vereniging is, vertegenwoordigt zij een groot maatschappelijk belang. De Staalfederatie staat voorop bij het terugdringen van de CO2 uitstoot. Door het profileren van de positieve milieuaspecten van de staal- en metaalproducten in de nationale milieudatabase, worden gebouwen, machines, schepen, boorplatformen, bruggen en andere producten gemaakt met het oog op de toekomst waarin hergebruik en recycling een cruciale rol zullen spelen. De leden van de Staalfederatie spelen een essentiële rol in de Nederlands maakindustrie en de bouw. Zonder die leden zouden de bouw en de industrie stagneren. De toegevoegde waarde die de leden van de Staalfederatie aan het productieproces brengen, is van groot belang voor het maken van de juiste productkeuze van de afnemers.

De Staalfederatie werd opgericht op 1 januari 1919 als ‘De Algemene Vereniging van de IJzerhandel’ en is dus dit jaar een eeuw oud. In de periode na de Eerste Wereldoorlog werden veel verenigingen opgericht om de wederopbouw te ordenen van Europa en Nederland in het bijzonder. De Staalfederatie is een platform voor handelaren in staal en metaal en hun stakeholders, met als doel het onderhouden van relaties en het uitwisselen en vergroten van kennis. In dit jubileumjaar stelt de Staalfederatie zich als doel om samen met haar stakeholders de staal- en metaalsector te versterken om zo de economische en politieke uitdagingen te kunnen volgen. De Staalfederatie focust op vijf speerpunten, te weten: Personeel, Logistiek, Financiering, Innovatie en Digitalisering. In de loop van dit jaar organiseert de Staalfederatie diverse bijeenkomsten waarin deze thema’s aan bod komen.

logo-staalfederatie

Vanwege het predicaat Koninklijk voert Koninklijke Staalfederatie vanaf heden ook een bijpassend, nieuw logo.

De Staalfederatie
De Koninklijke Staalfederatie telt 49 leden. De verenigingsactiviteiten betreffen opleidingen, juridische ondersteuning, marktinformatie, evenementen en vergaderingen waarbij de Staalfederatie dient als platform voor de verstrekking van informatie. De handel in staal en metaal betreft naar schatting 1,5 miljoen ton met een omzetwaarde van ongeveer 1,5 miljard euro per jaar. Er zijn circa 5000 mensen werkzaam bij de metaalgroothandelaren. Leden van de Staalfederatie importeren alle staal en metaalsoorten zoals constructiestaal en buizen voor de bouw, offshore, grond, weg en waterbouw, kwartoplaten voor scheepsbouw en opslagtanks voor de petrochemische industrie, RVS buizen en fittingen voor de agrosector en de chemische industrie, strippen en hoekstaal voor de maakindustrie, wapeningsstaal voor de bouw, aluminium, koper, messing en nog meer metalen in vele soorten en legeringen.

Voor nadere informatie; de heer R.F. Greve, branchemanager van de Koninklijke Staalfederatie, r.greve@staalfederatie.nl, telefoon 06 – 51 50 65 00.

Bijbehorende afbeeldingen

Bijbehorende documenten

2020_11_26 Benoeming Arthur Janssen  2020_11_26 Benoeming Arthur Janssen (545.15 KB)
Persbericht SF Koninklijk _def  Persbericht SF Koninklijk _def (50.15 KB)