Waarom lid worden en handhaving wettelijke kaders º Staalfederatie

WAAROM LID WORDEN VAN DE KONINKLIJKE STAALFEDERATIE

De leden van de Koninklijke Staalfederatie bundelen hun krachten om collectief te bewerkstelligen, wat als individuele onderneming niet tot stand kan worden gebracht. De verenigingsactiviteiten betreffen opleidingen, juridische ondersteuning, marktinformatie, evenementen en vergaderingen waarbij de Staalfederatie dient als platform voor de verstrekking van informatie. De leden van de Staalfederatie streven er naar de staal en metaal gerelateerde marktsegmenten te bevorderen in de bouw, de industrie en de (kwarto)platen.

Contributie 2020
De kosten van het lidmaatschap zijn gestaffeld en afzet gerelateerd. De basiscontributie is mede afhankelijk van de producten waarin de leden handelen.

Tonnage tot Contributie in €
          0   10.000   5.000
  10.000   25.000   7.500
  25.000   40.000 10.000
  40.000   55.000 12.500
  55.000   70.000 15.000
  70.000   85.000 17.500
  85.000 100.000 20.000
100.000   35.000

 

 

 

 

 

 

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het branchebureau, telefoon 030 7509803 of per e-mail.
Het voornemen is om in de loop van 2020 met nieuwe contributievoorstellen te komen en deze voor te leggen aan de leden. WIlt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met de heer R. Greve (06-51506500 of r.greve@staalfederatie.nl).

Samenwerking
Voor de uitwerking van deze marktbevordering maakt de Koninklijke Staalfederatie gebruik van de expertise van de Koninklijke Metaalunie, FME, VNO/NCW en MKB. Via deze instanties is contact met de overheid. Er is samenwerking met een aantal kenniscentra waaronder het Aluminium Centrum, Bouwen met Staal, het Nederlands Lasinstituut, RVS kenniscentrum, de Stichting Doelmatig Verzinken, de Vereniging voor Oppervlakte behandeling van Materialen en veel andere. Ook is een netwerk opgebouwd met instanties zoals het Nederlands Normalisatie Instituut, Syntens, Materials Innovation Institute (M2i, voorheen NIMR), universiteiten en TNO. De Staalfederatie is daarmee ruim voldoende geëquipeerd om de suggesties uit de markt vorm en inhoud te geven om het Nederlandse marktpotentieel te behouden voor de Nederlandse groothandel.

Handhaving wettelijke kaders
De Staalfederatie stelt als eerste vereiste dat de vergaderingen plaatsvinden binnen de wettelijke kaders, inclusief de bepalingen in de wet op de mededinging. Het bestuur, de branchemanager en medewerkers van de Staalfederatie zullen jaarlijks een verklaring ondertekenen waarin zij aangeven dat zij er zorg voor zullen dragen dat deze wettelijke kaders zullen worden gerespecteerd. Zie hiervoor de do's en don'ts in bijgevoegd overzicht.

Voor aanvang van iedere vergadering worden de deelnemers geïnformeerd over het het Antitrust caution:

Koninklijke Staalfederatie stelt zich ten doel dat de mededingingsregels binnen haar gelederen worden nageleefd.
We willen wegblijven van iedere schijn van afspraken.
We bespreken hier geen individuele zaken.
In het bijzonder verstrekken we aan elkaar geen concurrentiegevoelige informatie:
       - Grofweg prijzen, tarieven, marges, kortingen, capaciteit, productie, tenders, klanten, vraag & aanbod, marktaandelen, investeringen, marketingplannen, O&O.
Deze regels gelden tijdens & rondom alle bijeenkomsten.
Schending door één lid brengt de anderen in gevaar.

Ontstaan
De Staalfederatie is in 2005 gefuseerd met de Vereniging van Staaltoeleveranciers (VEST), de Algemene Vereniging voor de Buizenhandel (AVB), de Vereniging van handelaren in speciaal staal (Vimpostaal) en de Vereniging van steel service centers (VSSC). In de nieuwe samenstelling heeft de Staalfederatie een aantal doelstellingen neergezet waarbij het uitgangspunt is dat de vereniging steeds sondeert naar de behoefte van de leden om haar toegevoegde waarde te behouden.

logo-staalfederatie

Op 18 mei 2019 heeft Staalfederatie Nederland de Oorkonde behorend bij het predicaat Koninklijk in ontvangst mogen nemen.

Vanaf deze datum voert de vereniging de naam Koninklijke Staalfederatie en gebruikt een nieuw logo behorend bij de nieuwe naam. 


Verdere informatie

Wij verwijzen u voor alle informatie omtrent bestuur, leden en lidmaatschappen naar onze statuten op onze site. Deze kunt u vinden onder 'OVER STAALFEDERATIE' / 'STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT'. Indien u liever persoonlijke informatie hieromtrent wenst, kunt u uiteraard ook contact opnemen met ons secretariaat, te bereiken onder telefoonnummer 030 - 750 98 03. Zij vertellen u graag meer. Het secretariaat is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur.

Relevante documenten


Do s en don ts 2020 Do s en don ts 2020 (128.11 KB)